ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA SREDNJE ŠKOLE VALPOVO

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA SREDNJE ŠKOLE VALPOVO

3. studenoga 2020.

Na temelju članka 118., stavak 2., točka 1. i članka 127., stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. , 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te članka 58., točka 5. i članka 65., stavak 2. Statuta Srednje škole Valpovo, Školski odbor Srednje škole Valpovo, na 51. sjednici, održanoj dana 7. listopada 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda, donosi sljedeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA

Srednje škole Valpovo

  1. Svjetlana Kalpić, dipl.ing. iz Valpova, Vijenac hrvatske Republike 8, imenuje se za ravnatelja Srednje škole Valpovo, Valpovo na vrijeme od pet godina;
  2. Mandat ravnatelju počinje s danom studenoga 2020. godine;
  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. Ukoliko ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, smatra se da je suglasnost dana.

Prilog: Odluka o imenovanju ravnatelja Srednje škole Valpovo