Misija i vizija

VIZIJA

Srednja škola Valpovo je suvremena i uspješna polivalentna ustanova koja svim učenicima pruža kvalitetno obrazovanje za nastavak školovanja ili tržište rada, koja je sposobna ići u korak s  modernim nastavnim strategijama i tehnikama, uz zalaganje i podršku svih zaposlenika škole te čvrstu povezanost s roditeljima, lokalnom zajednicom, poslovnim subjektima, gospodarstvom te međunarodnim partnerima.

MISIJA

U središtu pozornosti djelovanja Srednje škole Valpovo su potrebe i potencijali svakog učenika koje želimo i nadalje razvijati kroz njihov osobni i profesionalni razvoj. Primjenom novih kurikuluma i metoda poučavanja,  unaprijeđenim obrazovnim strategijama omogućit ćemo lakši nastavak školovanja,  zapošljivost, društvenu uključivost te povećati interes za cjeloživotno učenje. Uključivanjem učenika u raznovrsne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti razvijat ćemo i poticati temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, solidarnost, toleranciju, prijateljstvo, odgovornost, usvajanje humanih vrednota i kvalitetne suradničke odnose između učenika, nastavnika i roditelja. Ujedno, učenike ćemo poticati na kritičko razmišljanje, kreativnost, inovativnost, poduzetništvo te mobilnost uključivanjem u razne projekte.

STRATEŠKI PRISTUP

Srednja škola Valpovo je izradila strateški dokument pod nazivom Strateški razvojni plan Srednje škole Valpovo za razdoblje 2018. – 2022. godine. koji ujedno predstavlja i Europski razvojni plan za razdoblje 2018. – 2022. godine. (u daljnjem tekstu Plan) kojega je usvojio Školski odbor na sjednici od 27. studenog 2018. Dokument predstavlja osnovno polazište i okvir za razvoj Škole. Rezultat je zajedničke aktivnosti i promišljanja svih djelatnika Srednje škole Valpovo, roditelja i učenika, a osnovne smjernice za razvoj daju rezultati provedbe samovrjednovanja škole.
Povjerenstvo za kvalitetu kojega čine: Zdenka Lončarić, pedagoginja (koordinatorica), Tatjana Andraković, Filip Belić, Sara Blažević, Boris Puljek, Branko Stiplošek, Vlatko Vujnovac i Miroslav Weber, prikuplja podatke, a rezultati o provedenim aktivnostima nalaze se u zapisnicima svih stručnih tijela škole.
Za provedbu svih zacrtanih ciljeva i aktivnosti, ravnateljica je predložila Radnu skupinu koja će organizirati aktivnosti i kontinuirano pratiti provedbu. Radnu skupinu čine članovi Povjerenstvu za kvalitetu i predsjednici stručnih aktiva. Koordinator, u suradnji s ravnateljicom, podnosi godišnji izvještaj stručnim tijelima škole o provedenim aktivnostima te planira aktivnosti za narednu godinu. Iako se Plan donosi za period 2018. – 2022. podložan je korekcijama i dopunama tijekom njegove implementacije i provedbe. Stoga, radna skupina u dogovoru s ravnateljicom škole, ima mogućnost unositi promjene sve dok spomenute promjene ne utječu na realizaciju projektnih ciljeva.

Planom su definirani:

 • misija i vizija
 • strateški ciljevi s pripadajućim aktivnostima te mjerljivim indikatorima
 • vremenski raspored provedbe aktivnosti
 • okvir za nadzor i vrednovanje
 • osobe i tijela odgovorni za provedbu Plana.

Nakon interpretacije Swot-analize Radna skupina je diskutirala i usuglasila stavove oko zajedničkog finalnog SWOT-a na kojem će se temeljiti daljnji proces planiranja. Iz mnoštva podataka grupirali su zajedničke odluke u 7 skupina tj. strateških ciljeva:

 1. Unaprijediti kvalitetu nastave te znanje, vještine i kompetencije učenika
 2. Unaprijediti prostorne, tehničke, materijalne i sigurnosne uvjete za rad
 3. Unaprijediti sustav rada na projektima
 4. Unaprijediti učinkovita partnerstva i suradnju
 5. Ustrojiti sustav obrazovanja odraslih
 6. Unaprijediti školsku klimu, poticati društvenu uključenost i odgovornost

Ovi su ciljevi, uz pripadajuće aktivnosti, u skladu s lokalnim i globalnim potrebama te kao takvi ističu prioritete naše škole. Pokazuju inicijativu za boljim, sigurnijim i aktivnijim obrazovanjem naših učenika.

Prijedlog Plana predstavljen je Vijeću roditelja i Nastavničkom vijeću. Dopunjen je i komentarima članova Radne skupine, stručne službe škole, voditelja teorijske i praktične nastave te upućen na usvajanje Školskom odboru.

 

Odluka o usvajanju Strategije internacionalizacije

 

Odluka o usvajanju Europskog razvojnog plana