Strategija razvoja škole

STRATEŠKI PRISTUP

Srednja škola Valpovo je izradila strateški dokument pod nazivom Strateški razvojni plan Srednje škole Valpovo za razdoblje 2018. – 2022. godine. koji ujedno predstavlja i Europski razvojni plan za razdoblje 2018. – 2022. godine. (u daljnjem tekstu Plan) kojega je usvojio Školski odbor na sjednici od 27. studenog 2018. Dokument predstavlja osnovno polazište i okvir za razvoj Škole. Rezultat je zajedničke aktivnosti i promišljanja svih djelatnika Srednje škole Valpovo, roditelja i učenika, a osnovne smjernice za razvoj daju rezultati provedbe samovrjednovanja škole.
Povjerenstvo za kvalitetu kojega čine: Zdenka Lončarić, pedagoginja (koordinatorica), Tatjana Andraković, Filip Belić, Sara Blažević, Boris Puljek, Branko Stiplošek, Vlatko Vujnovac i Miroslav Weber, prikuplja podatke, a rezultati o provedenim aktivnostima nalaze se u zapisnicima svih stručnih tijela škole.
Za provedbu svih zacrtanih ciljeva i aktivnosti, ravnateljica je predložila Radnu skupinu koja će organizirati aktivnosti i kontinuirano pratiti provedbu. Radnu skupinu čine članovi Povjerenstvu za kvalitetu i predsjednici stručnih aktiva. Koordinator, u suradnji s ravnateljicom, podnosi godišnji izvještaj stručnim tijelima škole o provedenim aktivnostima te planira aktivnosti za narednu godinu. Iako se Plan donosi za period 2018. – 2022. podložan je korekcijama i dopunama tijekom njegove implementacije i provedbe. Stoga, radna skupina u dogovoru s ravnateljicom škole, ima mogućnost unositi promjene sve dok spomenute promjene ne utječu na realizaciju projektnih ciljeva.

Planom su definirani:

 • misija i vizija
 • strateški ciljevi s pripadajućim aktivnostima te mjerljivim indikatorima
 • vremenski raspored provedbe aktivnosti
 • okvir za nadzor i vrednovanje
 • osobe i tijela odgovorni za provedbu Plana.

Nakon interpretacije Swot-analize Radna skupina je diskutirala i usuglasila stavove oko zajedničkog finalnog SWOT-a na kojem će se temeljiti daljnji proces planiranja. Iz mnoštva podataka grupirali su zajedničke odluke u 7 skupina tj. strateških ciljeva:

 1. Unaprijediti kvalitetu nastave te znanje, vještine i kompetencije učenika
 2. Unaprijediti prostorne, tehničke, materijalne i sigurnosne uvjete za rad
 3. Unaprijediti sustav rada na projektima
 4. Unaprijediti učinkovita partnerstva i suradnju
 5. Ustrojiti sustav obrazovanja odraslih
 6. Unaprijediti školsku klimu, poticati društvenu uključenost i odgovornost

Ovi su ciljevi, uz pripadajuće aktivnosti, u skladu s lokalnim i globalnim potrebama te kao takvi ističu prioritete naše škole. Pokazuju inicijativu za boljim, sigurnijim i aktivnijim obrazovanjem naših učenika.

Prijedlog Plana predstavljen je Vijeću roditelja i Nastavničkom vijeću. Dopunjen je i komentarima članova Radne skupine, stručne službe škole, voditelja teorijske i praktične nastave te upućen na usvajanje Školskom odboru.

 

Odluka o imenovanju školskog tima za razvoj IKT

Odluka o usvajanju strategije razvoja IKT u SŠ Valpovo za razdoblje 2021. – 2026.

Odluka o usvajanju Strategije internacionalizacije

Odluka o usvajanju Europskog razvojnog plana

 

GODIŠNJI PLANOVI I PROGRAMI UNAPRJEĐENJA RADA ŠKOLE:

Godišnji plan i program unaprjeđenja rada škole za šk. god. 2021./2022.

Godišnji plan i program unaprjeđenja rada škole za šk. god. 2020./2021.

Godišnji plan i program unaprjeđenja rada škole za šk. god. 2019./2020.

Godišnji plan i program unaprjeđenja rada škole za šk. god. 2018./2019.

Godišnji plan i program unaprjeđenja rada škole za šk. god. 2017./2018.