Izrada panela laboratorijskog radnog stola

Sažetak projekta

Projekt predviđa  djelovanje i rad grupe učenika u okviru izvanastavne aktivnosti „Mladi kreativci.

Voditelj projekta je nastavnik elektrotehnike Boris Puljek, dipl.ing.

Ovim se projektom, konkretno, planira izrada panela laboratorijskog radnog stola koji će se koristiti kao nastavno pomagala za stručne predmete iz automatizacije u redovnoj nastavi. Kako realizacija projekta podrazumijeva specifična znanja na polju automatizacije, plan je uključiti i stručnjake iz poduzeća TEO Belišće d.o.o. – Tvornica elektro opreme s kojima i  inače imamo vrlo kvalitetnu suradnju.

 Cilj projekta

  • podizanje kompetencija učenika iz STEM područja metodom rada na projektu
  • učenici će kroz zajedničke aktivnosti izraditi nastavna sredstva koja će imati uporabnu vrijednost u nastavi kroz redovne strukovne predmete
  • učenici će iskazivati svoje potrebe, kreativnost, ideje, predlagati rješenja, nadograditi svoja stručna znanja
  • učenici će povezati praktična i teorijskog znanja, tj. stjecanje znanja koja nisu dio standardnog strukovnog kurikuluma.

Opis korisnika uključenih u projekt

Zainteresirani učenici uključeni u grupu „Mladi kreativci“  i ostali koji se školuju za zanimanja elektrotehničar i tehničar za elektroniku.
Projekt će voditi i koordinirati nastavnik elektrotehnike Boris Puljek. Dio projekta koji će se provoditi u pogonima poduzeća TEO Belišće d.o.o. – Tvornica elektro opreme koordinirati će pomoćnik direktora dr.sc. Filip Belić.

 Praćenje i vrednovanje projekta

Voditelj projekta će redovito pratiti provedbu projekta kroz evidenciju aktivnosti, poticati te savjetovati učenike. Dogovarati će termine za rad grupe te koordinirati suradnju. Isto tako, nastavnik će biti zadužen za nabavku materijala i osiguranje uvjeta za rad. Vrednovanje će provoditi putem redovitih sastanaka voditelja i sudionika projekta gdje će biti analizirani ostvareni napredak u provedbi projekta te biti dogovarani idući koraci i faze u izradi. Izrarada programa i programskog sućelja  biti će ponuđen učenicima kao tema završnog rada te može biti ocjenjen kao takav.

Wordpress Gallery Plugin Free

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


Edukacija za rad se laboratorijskim panelom

U srijedu 24.siječnja u okviru provedbe školskog projekta Izrada laboratorijskog panela nastavnici Dino Emes i Boris Puljek, te učenik 4.EL razreda, Luka Lukač boravili su na edukaciji u prostorima poduzeća TEO – Belišće d.o.o..

Edukacija je obuhvatila demonstraciju rada sa programskim paketom Siemens TIA portal te programiranje laboratorijskog panela koji sadrži PLC Siemens S7-1215. Navedeni panel izradili su učenici 4.EL prema nacrtima koji su nastali kao plod suradnje nastavnika naše škole i poduzeća TEO – Belišće d.o.o..

Edukaciju su proveli djelatnici poduzeća TEO – Belišće d.o.o., Luka Šarić mag.ing.el. i Vedran Jelić mag.ing.el.

Ova edukacija je nastavak odlične suradnje između Srednje škole Valpovo i poduzeća TEO – Belišće d.o.o. koja je rezultirala podizanjem kvalitete nastave na polju elektrotehnike i računalstva korištenjem novih i modernih tehnologija.


Izrada prototipa

Prije svega treba spomenuti da je dio opreme koji će se koristiti za izradu donirala TEO – Belišće d.o.o.

Nakon nabave svih potrebnih dijelova i opreme, planirano je da se paneli izrađuju u pogonima poduzeća TEO Belišće d.o.o. od strane učenika koji sudjeluju u provedbi projekta a sve pod nadzorom njihovih zaposlenika. Učenici su na temelju tehničke dokumentacije koja je izrađena koristeći računalni program provodili radnje koje su predviđene u slučajevima izrade komercijalnih uređaja te su na taj način stekli dragocjena iskustva koja će moći koristiti za svoj daljnji profesionalni razvoj.

Učenici su vrijedno radili te su izračili ukupno 4 panela koji su ispitani i spremni za korištenje.


Izrada idejnog rješenja

U ovoj fazi provedbe projekta učenici su upoznati sa ciljevima projekta te su upoznati sa teorijskim osnovama na kojim se treba bazirati rad panela koji je planirano izraditi u sklopu ovog projekta.

Učenici su pod stručnim vodstvom mentora ponudili svoja rješenja na temelju kojih se došlo do konačnog idejnog projekta koji je predstavljen partnerima iz poduzeća TEO Belišće d.o.o..

Na temelju stručnog mišljena stručnjaka iz TEO Belišće d.o.o. došli smo do konačne verzije što se tiče izgleda i funkcionalnosti traženog uređaja.

Na temelju gore navedenog krenulo se u nabavu potrebne opreme koja će se koristiti za izradu.