Tehničar za elektroniku

Ključna svrha zanimanja:

Pristup poslovima izradbe, testiranja, održavanja i servisiranja elektroničkih sklopova i uređaja. Primjena, ugradnja i održavanje elektroničkih sustava.

Opis zanimanja:

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • koristiti osnovne fizikalne zakone u području elektrotehnike i njihovu primjenu u radu elektroničkih komponenti, sklopova i/ili uređaja
 • projektirati i izraditi jednostavan analogni ili digitalni elektronički sklop i/ ili uređaj te ga pustiti u rad
 • sklapati, ugađati i održavati elektroničke sklopove i/ili uređaje
 • izvesti i spojiti električne instalacije prema shemama spajanja
 • detektirati i dijagnosticirati kvarna sklopu i/ili uređaju
 • koristiti električne mjerne instrumente u svrhu ispitivanja rada uređaja i u svrhu otklanjanja kvarova
 • interpretirati dobivene mjerne rezultate i donijeti zaključke o uređaju ili sklopu
 • primjenjivati osnovno znanje o električnim strojevima i uređajima te o upravljanju i regulaciji sustava automatizaciji
 • izvesti jednostavan sustav automatskog nadzora i upravljanja mikroupravljačem ili industrijskim računalom te upravljati robotom
 • prikupljati podatke pomoću računala i mikroupravljača te ih obrađivati
 • umrežiti računala i/ili uređaje
 • koristiti multimedijske tehnike
 • primjenjivati propise osiguranja kvalitete
 • koristiti stručnu literaturu
 • primjenjivati zakonske propise i norme propisane za rad u tehnici
 • izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
 • izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • primjenjivati zakonske propise rada na siguran način
 • primjenjivati zakonsku regulativu o zaštiti okoliša i održivog razvoja
 • vrjednovati osobne sposobnosti kako bi se unaprijedio vlastiti rad
 • razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:

 

VJEŠTINE UČENIKA STRUKOVNIH ZANIMANJA

Kao primjer uspješne suradnje sektora strojarstva i elektrotehnike ovih je dana završen školski projekt izrade prototipa nastavnog pomagala koji će se koristi u nastavi strukovnih predmeta navedenih sektora. Radi se o modelu istosmjernog motora sa uzbudom od permanentnih magneta. Model je u potpunosti funkcionalan, a s obzirom da je izrađen od plexiglasa pruža uvid u konstrukciju i način rada motora. Tako će našim učenicima biti olakšano razumijevanje gradiva vezanog uz rad istosmjernih motora.

Učenici zanimanja Elektrotehničar, CNC-operater i Tokar su cijelo vrijeme bili angažirani kroz podjelu aktivnosti, a projekt su vodili i nadzirali nastavnici strukovnih predmeta Miroslav Kupanovac i Boris Puljek.

Dijelovi su modela izrađeni u CNC-praktikumu Srednje škole Valpovo koristeći CNC-glodalicu i 3D-printer, a jedan je dio poslova obrade materijala odrađen na tokarskom stroju u Školskoj radionici za obradu metala u Belišću.

Video možete pogledati ovdje.

Boris Puljek, dipl.ing.


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO – POTPISAN UGOVOR O SURADNJI I NABAVKA NOVE OPREME

Srednja škola Valpovo je 1. srpnja, u poslovnim prostorima tvrtke Siruis d.o.o. iz Belišća, potpisala sporazum o suradnji. Sirius d.o.o je distributer proizvoda tvrtke Siemens koja je najveći i najpoznatiji svjetski proizvođač opreme za automatizaciju. Sporazum je u ime Srednje škole Valpovo potpisala ravnateljica Svjetlana Kalpić, a u ime tvrtke Sirius d.o.o., direktor Bojan Radulović.

Predmet sporazuma o suradnji je definiranje međusobnih odnosa kao potpora uvođenju novih tehnologija potrebnih za obrazovanje učenika za novo zanimanje Tehničar za elektroniku. Naime, Sirius d.o.o. će kao zastupnik tvrtke Siemens podržati  uvođenje novog kurikuluma kroz tehničku i logističku podršku, edukacije nastavnika i informiranje učenika o novitetima u opremi koja se koristi na polju automatizacije. Srednja škola Valpovo se u okviru ovog ugovora obvezala prema potrebi organizirati edukacije za djelatnike tvrtke Sirius.

U sklopu potpisivanja sporazuma o suradnji izvršena je i primopredaja opreme koju je isporučila tvrtka Sirius. Radi se o najmodernijoj opremi za automatizaciji tvrtke Siemens. Navedena oprema sastoji se od 6 profesionalnih kompleta SCADA sustava koji se sastoje od panela osjetljivog na dodir (HMI touch display), programabilnog logičkog upravljača (PLC Simatic S7-1200) te pripadajućih softwara. Srednja škola Valpovo posjeduje jednostavnije PLC-ove marke Siemens, a ovom je akvizicijom podigla nivo tehnološke opremljenosti na vrlo visoku razinu.

Navedena je oprema odabrana u suradnji  sa stručnjacima iz tvrtke TEO-Belišće d.o.o.  s kojom Srednja škola Valpovo od ranije ima potpisan sporazum o suradnji. Odabrana oprema je indentična sustavima koje TEO-Belišće koristi u svojim proizvodima i na taj će način učenici naše škole biti spremni za tranziciju iz škole na tržište rada.

Na kraju treba spomenuti da je osim isporuke navedene opreme, tvrtka Sirius uručila Srednjoj školi Valpovo  i vrijednu donaciju koja se sastoji od frekventnog regulatora brzine asinkronih motora, dva edukativna trofazna elektromotora i večeg broja induktivnih krajnjih sklopki. Navedena će donacija dodatno ohrabriti i motivirati učenike i nastavnike te podići kvalitetu nastavnog procesa u Srednjoj školi Valpovo.

Nastavnik: Boris Puljek, dipl.ing.


TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

Ove godine, po prvi put, Srednja škola Valpovo upisuje učenike u zanimanje Tehničar za elektroniku. Nastavni kurikulum za zanimanje Tehničar za elektroniku zamjenjuje nastavni program za zanimanje Elektrotehničar koji datira još iz 1994 godine. Prelazak na novo zanimanje predstavlja logičan korak s obzirom na nove okolnosti i potrebne kompetencije koje se danas traže na tržištu rada u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Najvažnije promjene u odnosu na stari nastavni program čine nastavni sadržaji vezani uz moderne tehnologije.

U tom kontekstu, pored 2 sata računalstva u 1. i 2. razredu, uvode se i obavezni strukovni modul Računalstvo koji uključuje predmete poput Osnova web dizajna, Obrada slike i zvuka, Programiranje i Uvod u računalne mreže. Novina je i obvezni strukovni modul Automatika u kojem će učenici imati priliku usvojiti znanja na polju automatizacije kroz predmete Uvod u automatiku i Programabilni logički upravljači.

Promjena je i to, da je novi strukovni kurikulum koncipiran na način da nakon dvije godine učenici odabiru jedan od dva ponuđena izborna strukovna modula. Izborni moduli omogućuju učenicima da odaberu predmete koji su bliski njihovim interesima. U okviru izbornog modula Automatika učenici će imati priliku usavršiti svoja znanja na polju automatizacije i robotike kroz predmete Vođenje procesa računalom, Uvod u robotiku, Robotika i Elektromotorni pogoni. U slučaju odabira modula Tehnika u zgradama učenici će se imati priliku usavršiti kroz predmete Tehnologija grijanja i klimatizacije, Električne instalacije, Elektromotorni pogoni i Sustavi tehničke zaštite. U slučaju odabira modula Elektronika u energetici učenici će se imati priliku usavršiti kroz premete Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost i Energetska elektronika.

Novi strukovni kurikulum odnosno novi predmeti zahtijevaju i nove materijalno-tehničke uvjete i u tom je kontekstu Srednja škola Valpovo investirala značajna materijalna sredstva u nabavu novih nastavnih sredstava.

Za kraju, možemo zaključiti da se uvođenjem novog kurikuluma, Srednja škola Valpovo svrstala uz bok srednjih škola koje su kadrovski i tehnički-materijalno u mogućnosti provoditi obrazovanje za zahtjevna zanimanja koja predstavljaju budućnost tržišta rada.

Nastavnik: Boris Puljek, dipl.ing.


ROBOTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

Uvođenjem novog zanimanja Tehničar za elektroniku (sektor Elektrotehnika i računalstvo) pojavila se potreba za nabavkom dodatne nastavne opreme. Naime, u okviru novog strukovnog kurikuluma nalaze se moduli i predmeti koji će učenike educirati za rad sa mikrokontrolerima i mobilnim robotima. Najnovija investicija je nabavka mobilnih robota tipa EMoRo, za koje treba naglasiti da su hrvatske proizvodnje te imaju odlične karakteristike. Inače, škola raspolaže sa edukativnim robotima LEGO Mindstorm koji se koriste za programiranje u nastavi informatike i računalstva kao i za potrebe aktivnosti raznih projekata. Primjećujemo da je sve više učenika, kako gimnazijskih, tako i strukovnih zanimanja, zainteresirano za robotiku i učenje procesa programiranja. Nabavkom novih i modernijih tipova robota, škola će upotpuniti nastavnu opremu i time dodatno zainteresirati učenike i pridonijeti postizanju zadanih ishoda učenja.

Mobilni robot EMoRo predstavlja sam vrh među edukacijskim mobilnim robotima za potrebe obrazovnih ustanova. Izdvajamo neke od karakteristika koje ih ističu pred konkurencijom:

 • mobilni robot pokretan je moćnim ATmega 2560 procesorom
 • osnovni paket sadrži dva kontinuirana servo motora
 • raspolaže sa 40 ulazno-izlaznih priključaka od kojih je 8 za upravljanje servomotorima (omogućuje proširenje do 8 stupnjeva slobode)
 • mobilni robot ima ugrađeni LCD-display, ultrazvučni senzor, senzor akceleracije, infracrveni senzor, žiroskop i kompas
 • mobilnim robotom se može upravljati pomoću pametnog telefona koristeći Bluetooth komunikaciju
 • programiranje robota moguće je putem Arduino IDE programskog okruženja

Na kraju želimo zahvalili tvrtki Inovatic ICT iz Zagreba koja nam je isporučila navedene robote i tom prilikom donirala dva vrijedna dodatna kontrolera.

Nastavnik: Boris Puljek, dipl.ing.


Nastavni plan i program: