CNC – operater/operaterka

Ključna svrha zanimanja:

Kvalifikacije koje se stječu strukovnim obrazovanjem potvrđuju posjedovanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća te cjeloživotno učenje u funkciji osobnog razvoja, kao i gospodarskog i općeg razvoja društva. 

Opis zanimanja:

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • kategorizirati osnovne vrste CNC strojeva i opisati njihove principe rada
 • koristiti se postojećom i pratiti nove tehnologije obrade na NUAS-ima
 • uočavati izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš,
 • čitati i primijeniti program za izradu izradka na NUAS-ima
 • služiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC strojeva
 • samostalno upravljanje CNC strojem do razine efikasnog rješavanja problema u različitim problemskim situacijama upravljanja strojem.
 • primjeniti najnovija načela korištenja računala u proizvodnim procesima (CAD/CAM)
 • poznavanje principa rada CAD modula i 3D programskih paketa
 • koristiti se s programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade za dvoosnu tokarilicu i troosnu glodalicu…
 • crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica korištenjem računala,
 • samostalno odabrati rezne alate koji se koriste na CNC strjevima (geometrija, označavanje, prihvat na stroju i prednamještanje alata).
 • racionalno organizirati rad i racionalno koristiti materijal i energiju
 • čitati tehničke crteže i izraditi predmete rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji,
 • čitati i primijeniti program za izradu izradka na NUAS-ima
 • vladati osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu, tako da se može samostalno služiti korisničkim programima
 • uočiti izvore opasnosti i čuvati zdravlje i zdrav čovjekov okoliš

Nastavni plan i program: