Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN – 25/2013 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Ograničenja –  tijela javne vlasti će ograničiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja postupka. Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji u skladu sa Zakonom.

Rok – na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Srednjoj Školi Valpovo pisanim putem na adresu škole:

Srednja škola Valpovo
dr. F. Tuđmana 2
31 550 Valpovo

uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“

 • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr
 • telefonom na broj: 031/ 651 – 577
 • službenik za informiranje je tajnik škole Alenko Bajer, dipl.uir.

 

DOKUMENTI:

 

 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu: PDF
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu: PDF