Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN – 42/18). Time su izvan snage stavljene Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka

  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka

  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka

  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka

  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka

  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

  • dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Srednjoj školi Valpovo:

Danijel Šovagović
Tel:   031/ 496-784
Mail: sovagovic.danijel@skole.hr