NATJEČAJ – voditelj/ica računovodstva

NATJEČAJ – voditelj/ica računovodstva

5. studenoga 2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. voditelj/ica računovodstva, određeno, puno radno vrijeme (do povratka odsutnog radnika s bolovanja/rodiljnog dopusta) – 1 izvršitelj/ica.

Probni rad: dva mjeseca

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), kandidat treba imati sljedeću vrstu i razinu obrazovanja: viša ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera (dipl. ekonomist, mag. ekonomije, sveučilišni/stručni prvostupnik ekonomije).

Uz obvezno vlastoručno potpisanu prijavu (koja mora sadržavati osobne podatke kandidata: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidat/kinja treba dostaviti:

  • kratak životopis,
  • diplomu, odnosno dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
  • dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa – uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano od nadležnog suda za vrijeme trajanja natječaja),
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
  • potvrda ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu (izdan od nadležnog tijela ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja) te
  • ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-u, te oglasnoj ploči i web-u Srednje škole Valpovo.

Mjesto rada: Srednja škola Valpovo, sjedište poslodavca u Valpovu.

Prilog: Natječaj